zółto czarny w kolorze czarno żółty mała czcionka standardowa czcionka większa czcionka
Godziny urzędowania 7:30 - 15:30

Urząd Gminy w Jasionówce

ul. Rynek 19, 19-122 Jasionówka

telefon/fax 85 72 780 30/85 72 780 31
e-mail: gmina@jasionowka.pl
strona początkowa działu

Działalność gospodarcza:

ul. Rynek 19
19-122 Jasionówka

Wpis do CEIDG nowego przedsiębiorcy

Zarejestrować działalność może każda osoba fizyczna (pełnoletnia), która zamieszkuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub osoba zagraniczna. W przypadku zarejestrowania spółki cywilnej każdy ze wspólników winien jest uzyskać wpis na swoje imię i nazwisko, a w następnej kolejności zawrzeć umowę spółki cywilnej.

Pierwszym krokiem do założenia własnej działalności gospodarczej jest zgłoszenie tego faktu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (https://prod.ceidg.gov.pl ) CEIDG prowadzi w systemie teleinformatycznym minister właściwy do spraw gospodarki. Wnioski o wpis do CEIDG, informacje i inne dane przesyłane są do CEIDG za pomocą formularzy elektronicznych, które zamieszczone są na stronie internetowej CEIDG, w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw gospodarki oraz na elektronicznej platformie usług administracji publicznej co pozwala na założenie firmy przez Internet czyli bez konieczności wizyty w jakimkolwiek urzędzie. Wniosek należy wypełnić przy użyciu kreatora, który podpowie i poprowadzi cię krok po kroku przez procedurę bądź klasycznie przy użyciu formularza wniosku CEIDG-1. Podstawą do złożenia wniosku w CEIDG jest identyfikacja tożsamości osoby, której wniosek dotyczy oraz podpisanie wniosku.

Jeżeli chcesz złożyć wniosek on-line możesz to zrobić za pomoczą podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego i w ten sposób zalogować się do systemu CEIDG. Ponad to jeżeli zamierzasz częściej korzystać z portalu CEIDG możesz również założyć konto przechowujące twoje podstawowe dane, co przyśpieszy proces obsługi. Konto możesz założyć w sekcji Logowanie. Jeśli wniosek o wpis do CEIDG złożony on-line będzie niepoprawny to system CEIDG poinformuje wnioskodawcę o niepoprawności wniosku na podany adres e-mail.

Wniosek o wpis do CEIDG może być także złożony w wybranym przez przedsiębiorcę urzędzie gminy:
1. osobiście
2. wysłany listem poleconym (podpis na wniosku przesłanym listem poleconym winien być poświadczony przez notariusza).

Organ gminy zobowiązany jest potwierdzić tożsamość wnioskodawcy składającego wniosek, za pokwitowaniem potwierdza wnioskodawcy przyjęcie wniosku a następnie przekształca wniosek w formę dokumentu elektronicznego, opatruje go podpisem elektronicznym i przesyła do CEIDG nie później niż następnego dnia roboczego od dnia jego otrzymania. Gdy wniosek złożony w urzędzie gminy jest niepoprawny - organ gminy wzywa do skorygowania lub uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni roboczych.

Obecnie obowiązującym drukiem do czynności rejestracji jest formularz CEiDG-1 - wniosek o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Wniosek CEIDG-1 należy wypełnić komputerowo albo na maszynie lub długopisem pismem wyraźnym, bez poprawek i skreśleń. W razie potrzeby dokonania korekty złożonego wniosku, zmian można dokonać po uzyskaniu wpisu w CEIDG, składając wniosek o zmianę wpisu (będzie to również CEIDG-1). Wszystkie daty należy podawać w formacie RRRR-MM-DD (standard ISO 8601). W części CEIDG-1 rubryki i pola obowiązkowe zostały określone w art. 25 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i są nimi: 

 • firma przedsiębiorcy, nazwa skrócona oraz jego numer PESEL, o ile taki posiada;
 • data urodzenia przedsiębiorcy
 • numer identyfikacyjny REGON przedsiębiorcy, o ile taki posiada;
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile taki posiada;
 • informacja o obywatelstwie polskim przedsiębiorcy, o ile takie posiada, i innych obywatelstwach przedsiębiorcy;
 • oznaczenie miejsca zamieszkania i adresu zamieszkania przedsiębiorcy, adres do doręczeń przedsiębiorcy oraz adresy, pod którymi jest wykonywana działalność gospodarcza, w tym adres głównego miejsca wykonywania działalności i oddziału, jeżeli został utworzony; dane te są zgodne z oznaczeniami kodowymi przyjętymi w krajowym rejestrze urzędowym podziału terytorialnego kraju, o ile to w danym przypadku możliwe;
 • adres poczty elektronicznej przedsiębiorcy oraz jego strony internetowej, o ile przedsiębiorca takie posiada i zgłosił te informacje we wniosku o wpis do CEIDG;
 • data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej;
 • określenie przedmiotów wykonywanej działalności gospodarczej, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD);
 • informacja o istnieniu lub ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej;
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer identyfikacyjny REGON spółek cywilnych, jeżeli przedsiębiorca zawarł umowy takich spółek

Należy wypełnić zgodnie ze stanem rzeczywistym obowiązkowo następujące rubryki i pola: 01.1, 03.1, 03.2a, 03.2b, 03.3, 03.4, 03.5, 03.6, 03.7, 03.8, 03.9, 03.10, 03.11, 03.12, 03.13, 03.14, 03.15-17.

Do wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, przedsiębiorca może dołączyć (w miarę potrzeb) druk druk CEIDG-RB (Informacja o rachunkach bankowych), druk CEIDG-MW (dodatkowe miejsca wykonywania działalności gospodarczej) oraz druk CEIDG-RD (służący do podania więcej niż 10 symboli cyfrowych PKD) oraz druk CEIDG-PN (Udzielone Pełnomocnictwa). Wniosek CEIDG-1 służy także do aktualizacji danych,które są nieobjęte wpisem do CEIDG.

Wniosek CEIDG-1 dla osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą jest jednocześnie:

 • wnioskiem o uzyskanie, zmianę albo skreślenie wpisu w rejestrze REGON;
 • zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym do naczelnika urzędu skarbowego (NIP);
 • oświadczeniem o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
 • zgłoszeniem albo zmianą zgłoszenia płatnika składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
 • oświadczeniem o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników.


Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej nie podlega opłacie.

Przedsiębiorca dokonujący wpisu do ewidencji działalności gospodarczej ma także obowiązek w terminie 7 dni wypełnić i złożyć we właściwym Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych następujących druków:

 • ZUS ZUA - zgłoszenie do ubezpieczeń lub zmiany danych osoby ubezpieczonej;
 • ZUS ZZA - zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego;
 • ZUS ZFA - zgłoszenie/zmiana danych płatnika składek - osoby fizycznej, (tylko dla wspólników spółek cywilnych rozliczających się pod danymi spółki cywilnej.
 • ZUS ZPA - zgłoszenie/zmiana danych płatnika składek - osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej - spółka cywilna.

Druki są dostępne na stronie internetowej http://www.zus.pl

Platforma Usług Elektronicznych zakład Ubezpieczeń społecznych http://pue.zus.pl

Przedsiębiorca rejestrujący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej wypełnia i składa dodatkowo do właściwego naczelnika urzędu skarbowego druk druk NIP-2.

W chwili gdy przedsiębiorca staje się płatnikiem podatku VAT a ma to miejsce najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia sprzedaży towarów lub świadczenia usług objętych VAT w Urzędzie Skarbowym właściwym ze względu na miejsce wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, składamy druk zgłoszeniowy VAT-R . Naczelnik urzędu skarbowego rejestruje przedsiębiorcę jako „podatnika VAT czynnego”. Od 1 stycznia 2015 r. rejestracja przedsiębiorcy dla celów VAT jest bezpłatna (obowiązek uzyskiwania potwierdzenia zgłoszenia rejestracyjnego został zniesiony). Przedsiębiorca, występujący z wnioskiem o wydanie potwierdzenia rejestracji, jest zobowiązany wnieść opłatę skarbową w wysokości 170 zł.

Więcej informacji Rejestracja jako płatnik podatku VAT

Osoby, które posiadają podpis elektroniczny mogą złożyć VAT-R za pośrednictwem CEIDG. Uwaga: druk VAT-R/UE należy złożyć razem z drukiem rejestrującym VAT-R.

Więcej informacji można uzyskać na stronach:
Ministerstwa Gospodarki
www.firma.gov.pl

Lista załączników związanych z tym dokumentem

 
Aktualizacja 19:03:38 25.03.2015r.