zółto czarny w kolorze czarno żółty mała czcionka standardowa czcionka większa czcionka
Godziny urzędowania 7:30 - 15:30

Urząd Gminy w Jasionówce

ul. Rynek 19, 19-122 Jasionówka

telefon/fax 85 72 780 30/85 72 780 31
e-mail: gmina@jasionowka.pl
strona początkowa działu

Działalność gospodarcza:

ul. Rynek 19
19-122 Jasionówka

Zmiana wpisu do ewidencji

Wniosek o zmianę wpisu należy złożyć w terminie 7 dni od dnia zmiany danych, o których mowa w art.25 ust.1 i 5, powstałych po dniu dokonania wpisu do CEIDG. Zgłoszenie zmiany wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca składa na druku CIDG-1 i w rubryce "01" zaznacza zaznaczenie znakiem „X" pole nr 2. W polu 2 rubryki 01 należy podać datę powstania zmiany.

Każdy wniosek o zmianę danych powinien mieć wypełnione przynajmniej następujące pola: 01.2, 03.3, 03.4, 03.5, 03.6, 03.7, 03.13, 03.15, 07, 13.1.2. W przypadku cudzoziemców nie będących obywatelami (UE, EOG) w rozumieniu art. 13 ust. 1 Ustawy o Swobodzie Działalności Gospodarczej dodatkowo wypełniają rubryki 03.1, 03.2.

Dodatkowo rolnik (domownik rolnika), zamierzający kontynuować ubezpieczenie społeczne rolników po wznowieniu wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej odpowiednio wypełnia rubrykę 13.

Zmiany danych w rubrykach 03, 04, 05, 07, 08, 09, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 29 oraz polach 06, 10.1, 10.2 10.3, 10.4, 10.5.1, 10.5.2-9, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.7, 11.8.1, 11.8.2-6 dokonuje się poprzez zaznaczenie znakiem „X" kwadratu przy nazwie rubryki/pola i podanie nowego brzmienia całej rubryki/pola.

W przypadku zgłaszania pozostałych zmian, należy zaznaczyć kwadrat przy nazwie rubryki i pola objętego zmianą oraz podać nowe brzmienie zmienianej danej.

Zmiany w zakresie rodzajów wykonywanej działalności gospodarczej (PKD 2007):

  • przeważający rodzaj działalności gospodarczej (pole 10.5.1, 11.8.1 i analogiczne) nie może być wykreślony. Może być tylko zastąpiony innym (kwadrat zmiany przy nazwie pola);
  • pozostałe kody można zmieniać poprzez dopisywanie nowych albo wykreślanie już zbędnych. Podanie, jako zmiana, kodu niewpisanego dotychczas w CEIDG oznacza zmianę polegającą na dopisaniu nowego kodu. W przypadku zamiaru wykreślenia kodu już wpisanego w CEIDG, należy zaznaczyć zmianę, podać wykreślany kod i zaznaczyć kwadrat „wykreślenie".


Kolejność podawania nowych/wykreślanych/zmienianych kodów PKD nie ma znaczenia.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), od 1 stycznia 2008 r. istnieje obowiązek klasyfikowania działalności gospodarczej według kodów PKD 2007 oraz określania przedmiotu działalności wyłącznie na poziomie podklasy (numer pięcioznakowy: 4 cyfry + 1 litera alfabetu). Polska Klasyfikacja Działalności 2007 (PKD 2007) dostępna do pobrania na stronie internetowej http://stat.gov.pl

Więcej informacji można uzyskać na stronach:
Ministerstwa Gospodarki
www.firma.gov.pl
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

 
Aktualizacja 19:03:38 25.03.2015r.