zółto czarny w kolorze czarno żółty mała czcionka standardowa czcionka większa czcionka
Godziny urzędowania 7:30 - 15:30

Urząd Gminy w Jasionówce

ul. Rynek 19, 19-122 Jasionówka

telefon/fax 85 72 780 30/85 72 780 31
e-mail: gmina@jasionowka.pl
strona początkowa działu

Działalność gospodarcza:

ul. Rynek 19
19-122 Jasionówka

Przekazywanie danych z wniosku do CEIDG-1


Sprawę załatwia:
Pracownik ds. Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej – Ewa Czyszpak tel. 85 727 80 342. Miejsce złożenia dokumentów/ załatwianie sprawy:
Urząd Gminy Jaionówka
ul. Rynek 19
19-122 Jasionówka
pokój nr 10
I piętro
w godzinach pracy urzędu :7:30 – 15:303. Dokumenty od wnioskodawcy (klienta):
Wniosek CEiDG-1 wypełniony przez przedsiębiorcę komputerowo lub długopisem wyraźnym pismem bez poprawek i skreśleń.
W zależności od potrzeb dodatkowo:
część CEIDG - MW - Dodatkowe miejsca wykonywania działalności gospodarczej,
część CEIDG - RB - Informacja o rachunkach bankowych,
część CEIDG - RD - Wykonywana Działalność Gospodarcza,
część CEIDG - SC - Udział w spółkach cywilnych,
część CEIDG - POPR - Formularz służy do dokonywania korekt w przypadku pomyłek przy wypełnianiu części wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej.
Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszej procedury.4. Opłaty:
Wolne od opłaty na podstawie art. 29 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 ze zm.).


5. Forma załatwienia:
-Wniosek o wpis do CEIDG, przedsiębiorca jest zobowiązany złożyć w wybranym urzędzie gminy osobiście lub wysyłając listem poleconym - wcześniej poświadczając własnoręcznośś podpisu przez notariusza.

- Organ gminy potwierdza tożsamość wnioskodawcy składającego wniosek i potwierdza wnioskodawcy przyjęcie wniosku (za pokwitowaniem).

- Przekształca wniosek w formę dokumentu elektronicznego, opatruje podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu.

- Przy zachowaniu zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym.

- Podpisuje podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, podpisuje podpisem własnoręcznym, o którym mowa w przepisach o dowodach osobistych lub podpisuje w inny sposób akceptowany przez system CEIDG umożliwiający jednoznaczną identyfikację osoby przesyłającej wniosek oraz czasu jego przesłania.

Przesyła wniosek do CEIDG nie później niż następnego dnia roboczego od dnia jego otrzymania.


6. Termin załatwienia:
Organ gminy przesyła wniosek CEIDG-1 do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej nie później niż następnego dnia roboczego od dnia otrzymania prawidłowo wypełnionego wniosku.


7. Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu:
Potwierdzenie przyjęcia wniosku


8. Tryb odwoławczy:
Od wpisu do CEIDG nie ma odwołania. Nie można go anulować. Dokonany wpis, nawet jeżeli przedsiębiorca nie podjął działalności gospodarczej można wykreślić. Datą zaprzestania w takim przypadku jest data rozpoczęcia działalności gospodarczej.


9. Podstawa prawna:
Art. 26 ust. 2 – 4, ust. 6-7, Art. 27 ust. 4, 6, 8, 9 i art.14 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.).


10. Informacje dodatkowe dla klienta:
Jeżeli wniosek CEIDG jest niepoprawny, organ gminy niezwłocznie wzywa do skorygowania lub uzupełnienia wniosku, wskazując błędy, w terminie 7 dni roboczych, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

 
Aktualizacja 19:03:38 25.03.2015r.