zółto czarny w kolorze czarno żółty mała czcionka standardowa czcionka większa czcionka
Godziny urzędowania 7:30 - 15:30

Urząd Gminy w Jasionówce

ul. Rynek 19, 19-122 Jasionówka

telefon/fax 85 72 780 30/85 72 780 31
e-mail: gmina@jasionowka.pl
strona początkowa działu

Działalność gospodarcza:

ul. Rynek 19
19-122 Jasionówka

Rejestracja działalności gospodarczej – nowy wpis

Stanowisko pracy do spraw:


Pracownik ds. Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej – Ewa Czyszpak tel. 85 727 80 34

Miejsce złożenia dokumentów/ załatwianie sprawy:


Urząd Gminy Jasionówka
ul. Rynek 19
19-122 Jasionówka
pokój nr 10
I piętro
w godzinach pracy urzędu: 7:30 – 15:30

Kto może wystąpić z wnioskiem / zainicjować sprawę:

Przedsiębiorcą może zostać każdy obywatel polski (osoba fizyczna) posiadający pełną zdolność do czynności prawnych (osoba pełnoletnia) bez dodatkowych warunków, bez względu na miejsce zamieszkania na terytorium RP lub poza terytorium RP oraz obywatele państw członkowskich UE, EFTA oraz stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Obywatele innych państw niż wyżej wymienione muszą spełnić warunki wynikające z art. 13 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zwanej CEIDG prowadzonej przez Ministra Gospodarki.

Godziny przyjmowania klientów:


poniedziałek – piątek od godz. 7.30 - do godz. 15.30

Aby zarejestrować działalność gospodarczą jako osoba fizyczna należy wybrać jeden z trybów postępowania:

1) Zalogowanie się (utworzenia konta przedsiębiorcy na portalu https://prod.ceidg.gov.pl/ ) do CEIDG, wypełnienie wniosku on-line i złożenie go elektronicznie, wtedy gdy przedsiębiorca posiada podpis elektroniczny lub profil zaufany (więcej informacji o zaufanym profilu na http://epuap.gov.pl/ ).

2) Zalogowanie się (utworzenie konta przedsiębiorcy na portalu www.ceidg.gov.pl ) do CEIDG, wypełnienie wniosku on-line, wydrukowanie i zaniesienie go do dowolnego organu gminy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej może to być Urząd Gminy w Jasionówce (nie wymaga podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego).

3) Bez logowania się do CEIDG, wypełnienie wniosku on-line, wydrukowanie i zaniesienie go do dowolnego organu gminy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej może to być Urząd Gminy w Jasionówce.

4) Pobranie i złożenie wniosku papierowego w dowolnym organie gminy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej może to być Urząd Gminy w Jasionówce. Urzędnik przekształca go na wniosek elektroniczny.

5) Przesłanie wniosku listem poleconym do wybranej gminy. Własnoręczny podpis przedsiębiorcy musi być notarialnie potwierdzony.

Wymagane wnioski i dokumenty do wglądu:


Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - (wniosek główny - CEiDG-1) w przypadku większej ilości podklas PKD - 2007 należy wypełnić załącznik CEIDG-RD, w przypadku zgłoszenia informacji o więcej niż jednym dodatkowym miejscu wykonywania działalności gospodarczej należy wypełnić załącznik CEIDG-MW, w przypadku zgłoszenia informacji o więcej niż jednym rachunku bankowym należy wypełnić CEIDG-RB, w przypadku zgłoszenia informacji o więcej niż jednej spółce cywilnej należy wypełnić załącznik CEIDG-SC, w przypadku zgłoszenia informacji o więcej niż jednym pełnomocniku należy wypełnić załącznik CEIDG - PN.

Wniosek można pobrać ze strony internetowej www.firma.gov.pl (na tej stronie można go również wypełnić elektronicznie, wydrukować i przynieść do Urzędu Gminy.

Składanie wniosku:


Przy składaniu wniosku należy okazać ważny dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport). Jeżeli rejestracji działalności gospodarczej dokonuje w imieniu przedsiębiorcy pełnomocnik, musi posiadać oryginał ważnego pełnomocnictwa, w zakresie którego winno być wpisane upoważnienie do zarejestrowania działalności gospodarczej w imieniu przedsiębiorcy w CEIDG. Pełnomocnik również musi posiadać ważny dokument tożsamości, którego seria i numer widnieje w pełnomocnictwie. Wniosek również może być przesłany listem poleconym, ale własnoręczność podpisu Wnioskodawcy musi być potwierdzona notarialnie. Wniosek można złożyć elektronicznie na portalu CEIDG ( www.firma.gov.pl ) posiadając podpis elektroniczny lub poprzez profil zaufany. Wszelkie informacje o takich możliwościach składania wniosku dostępne są na portalu CEIDG ( www.firma.gov.pl ).

Opłaty:


Rejestracja w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej jest wolna do opłat.

Termin i sposób załatwienia sprawy:


Organ gminy potwierdza tożsamość wnioskodawcy składającego wniosek, potwierdza za pokwitowaniem przyjęcie wniosku i przekształca wniosek w formę dokumentu elektronicznego  potwierdzonego podpisem elektronicznym i przesyła do CEIDG w imieniu przedsiębiorcy nie później niż następnego dnia roboczego od dnia jego otrzymania.

Tryb odwoławczy:


Od wpisu do CEIDG nie ma odwołania. Nie można go anulować. Wpis dokonany , nawet jeżeli przedsiębiorca nie podjął działalności gospodarczej można wykreślić. Datą zaprzestania w tym wypadku jest data rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Podstawa prawna:


Procedurę dotyczącą rejestracji działalności gospodarczej reguluje ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz.1447 z póżn. zm.).

Informacje dodatkowe:


Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku o wpis. Wpis jest dokonywany nie później, niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu do CEIDG poprawnego wniosku. Zaświadczeniem o wpisie w CEIDG jest wydruk ze strony internetowej CEIDG. 

Wraz z wnioskiem o wpis do CEIDG składa się oświadczenie o braku orzeczonych – wobec osoby, której wpis dotyczy – zakazów, pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Przedsiębiorca ma prawo we wniosku o wpis do CEIDG określić późniejszy dzień podjęcia działalności gospodarczej niż dzień złożenia wniosku.

Data rozpoczęcia działalności gospodarczej nie może być wcześniejsza niż dzień złożenia wniosku o wpis do CEIDG.

W terminie 7 dni należy zgłosić się do oddziału ZUS w celu wyboru formy ubezpieczenia (złożyć ZUS ZUA/ZZA).

W przypadku spółki cywilnej każdy ze wspólników powinien uzyskać wpis na swoje imię i nazwisko, a następnie zawrzeć umowę spółki cywilnej.

Rubryki i pola, wypełnienie których jest wymagane podczas składania wniosku o wpis, zostały oznaczone na formularzu CEiDG-1 znakiem gwiazdki (*). W razie potrzeby należy wypełnić również odpowiednie rubryki i pola w pozostałych częściach wniosku.
Wniosek CEiDG-1 dla osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą jest jednocześnie:
wnioskiem o uzyskanie, zmianę albo skreślenie wpisu w rejestrze REGON;
zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym do naczelnika urzędu skarbowego (NIP);
oświadczeniem o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
zgłoszeniem albo zmianą zgłoszenia płatnika składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
oświadczeniem o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników. 
Przedsiębiorca dokonujący wpisu do ewidencji działalności gospodarczej ma także obowiązek (w terminie 7 dni od rozpoczęcia działalności gospodarczej) wypełnienia i złożenia we właściwym Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych następujących druków:
ZUS ZUA - zgłoszenie do ubezpieczeń lub zmiany danych osoby ubezpieczonej;
ZUS ZZA - zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego;
ZUS ZFA - zgłoszenie/zmiana danych płatnika składek - osoby fizycznej, (tylko dla wspólników spółek cywilnych rozliczających się pod danymi spółki cywilnej.
ZUS ZPA - zgłoszenie/zmiana danych płatnika składek - osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej - spółka cywilna.
Przedsiębiorca rejestrujący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej wypełnia i składa dodatkowo do właściwego naczelnika urzędu skarbowego druk NIP-2 .


Przedsiębiorca rejestrujący się jako płatnik podatku od towarów i usług (VAT) wypełnia i składa dodatkowo do właściwego naczelnika urzędu skarbowego druk VAT-R wraz z opłatą skarbową w wysokości 170 zł. Urząd potwierdza zgłoszenie, wydając w tej sprawie decyzję administracyjną (VAT-5). Osoby posiadające podpis elektroniczny mogą złożyć VAT-R za pośrednictwem CEIDG.


Przedsiębiorca chcący prowadzić działalność gospodarczą w granicach Unii Europejskiej wypełnia i składa dodatkowo do właściwego naczelnika urzędu skarbowego druk VAT-R/UE , który składamy łącznie z drukiem rejestrującym VAT-R.

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej określa obowiązek używania firmowego konta w przypadku transakcji, których wartość przekracza 15 000 euro – bez względu na liczbę płatności. Po założeniu firmowego konta bankowego należy poinformować o tym fakcie Urząd Skarbowy za pomocą wysłania formularza aktualizacyjnego CEiDG-1. Z wyłączeniem tej sytuacji przedsiębiorca może korzystać z rachunku osobistego lub rachunku w SKOK.

Gdy przedsiębiorca zamierza zatrudnić pracowników, należy poinformować Państwową Inspekcję Pracy www.pip.gov.pl oraz Sanepid www.gis.gov.pl. Pracodawca rozpoczynający działalność jest obowiązany, w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia tej działalności, zawiadomić na piśmie właściwego okręgowego inspektora pracy i właściwego państwowego inspektora sanitarnego o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności.

Państwowa Inspekcja Pracy
www.eu-go.gov.pl/pl/dla-przedsiebiorcy/procedury/procedura/221/4835/


Państwowa Inspekcja Sanitarna
www.eu-go.gov.pl/pl/dla-przedsiebiorcy/procedury/procedura/220/


Jeżeli właścicielem lokalu, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza, jest osoba fizyczna lub firma to wtedy właściciel lokalu płaci właściwy podatek od nieruchomości (a nie przedsiębiorca). Jeżeli lokal, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza posiada status lokalu komunalnego i jest w nim dozwolone prowadzenie działalności, to właściwy podatek od nieruchomości płaci przedsiębiorca, który przedmiotowy lokal wynajmuje. Jeżeli w mieszkaniu lub w jego części prowadzona jest działalność w określonych godzinach, a potem pełni ono funkcje mieszkalne – to właściwy podatek uiszcza się w wymiarze mieszkalnym, a nie od działalności gospodarczej.

Uwaga:


Przepisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz.613 z późń. zm.) nie przewidują zwolnienia z opodatkowania nieruchomości w sytuacji, gdy przedsiębiorca zawiesił działalność gospodarczą.

 
Aktualizacja 19:03:38 25.03.2015r.