zółto czarny w kolorze czarno żółty mała czcionka standardowa czcionka większa czcionka
Godziny urzędowania 7:30 - 15:30

Urząd Gminy w Jasionówce

ul. Rynek 19, 19-122 Jasionówka

telefon/fax 85 72 780 30/85 72 780 31
e-mail: gmina@jasionowka.pl
strona początkowa działu

Działalność gospodarcza:

ul. Rynek 19
19-122 Jasionówka

Zmiana wpisu do CEIDG

Stanowisko pracy do spraw:


Pracownik ds. Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej – Ewa Czyszpak tel. 85 727 80 34

Miejsce złożenia dokumentów/ załatwianie sprawy:


Urząd Gminy Jaionówka
ul. Rynek 19
19-122 Jasionówka
pokój nr 10
I piętro
w godzinach pracy urzędu :7:30 – 15:30

Kto może wystąpić z wnioskiem / zainicjować sprawę:


Przedsiębiorca posiadający wpis w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez Ministra Gospodarki obowiązany jest zgodnie z art.30 ustawy z dnia 2 lipca 2004 o swobodzie działalności gospodarczej złożyć wniosek o zmianę wpisu w terminie 7 dni od dnia powstania zmiany danych wpisanych co CEIDG.

Godziny przyjmowania klientów:


poniedziałek – piątek od godz. 7.30 - do godz. 15.30

Wymagane wnioski i dokumenty do wglądu:


Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - (wniosek główny CEiDG-1), w przypadku większej ilości podklas PKD- 2007 należy wypełnić załącznik CEIDG-RD, w przypadku zgłoszenia informacji o więcej niż jednym dodatkowym miejscu wykonywania działalności gospodarczej należy wypełnić załącznik CEIDG-MW, w przypadku zgłoszenia informacji o więcej niż jednym rachunku bankowym należy wypełnić CEIDG-RB, w przypadku zgłoszenia informacji o więcej niż jednej spółce cywilnej należy wypełnić załącznik CEIDG-SC, w przypadku zgłoszenia informacji o więcej niż jednym pełnomocniku należy wypełnić załącznik CEIDG-PN . Wniosek można pobrać ze strony internetowej www.firma.gov.pl (na tej stronie można go również wypełnić elektronicznie, wydrukować i przynieść do Urzędu Gminy.

Składanie wniosku:


Przy składaniu wniosku o zmianę należy okazać ważny dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport). W przypadku składania wniosku przez pełnomocnika wpisanego do rejestru pełnomocników, pełnomocnik musi okazać się ważnym dokumentem tożsamości. Jeżeli sprawę w imieniu przedsiębiorcy załatwia pełnomocnik nie wpisany do rejestru pełnomocników w CEIDG, musi posiadać oryginał ważnego pełnomocnictwa w zakresie którego wpisane jest upoważnienie do dokonania zmiany wpisu w CEIDG. Pełnomocnik również musi posiadać ważny dokument tożsamości, którego seria i numer widnieje w pełnomocnictwie. Wniosek również może być przesłany listem poleconym, ale własnoręczność podpisu Wnioskodawcy musi być potwierdzona notarialnie. Wniosek można złożyć elektronicznie na portalu CEIDG (www.firma.gov.pl) posiadając podpis elektroniczny lub poprzez profil zaufany. Wszelkie informacje o takich możliwościach składania wniosku dostępne są na portalu CEIDG (www.firma.gov.pl).

Opłaty:


Zgłoszenie zmiany we wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej jest wolne od opłat.

Termin i sposób załatwienia sprawy:


Organ gminy potwierdza tożsamość wnioskodawcy składającego wniosek, potwierdza za pokwitowaniem przyjęcie wniosku i przekształca wniosek w formę dokumentu elektronicznego potwierdzonego podpisem elektronicznym i przesyła do CEIDG w imieniu Przedsiębiorcy nie później niż następnego dnia roboczego od dnia jego otrzymania.

Podstawa prawna:


Ustawa z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (t. j.: Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz.1447 z późniejszymi zmianami).

Informacje dodatkowe:


W celu zgłoszenia zmian we wpisie w CEIDG należy w rubryce 01 (Rodzaj wniosku) wybrać pozycję 2. Wskazanie rubryki lub pola, których zmiana dotyczy następuje poprzez wstawienie znaku „x” w kwadracie po lewej stronie nazwy rubryki/pola.

Nie jest możliwe zgłoszenie zmiany w zakresie pól 03.3 (PESEL), 03.4 (NIP) oraz 03.5 (REGON). Ewentualne korekty w tym zakresie mogą być dokonane jedynie przez urzędy, które te numery nadały lub za pośrednictwem urzędu gminy.

W polu 2 rubryki 01 należy podać datę powstania zmiany. Zgodnie z przepisem art. 30 UoSDG przedsiębiorca jest obowiązany złożyć wniosek o zmianę wpisu w terminie najpóźniej 7 dni od dnia zmiany danych.

Każdy wniosek o zmianę danych powinien mieć wypełnione przynajmniej następujące pola: 01.2 (Rodzaj wniosku),03.3 (Numer PESEL), 03.4 (Numer NIP), 03.5 (Numer REGON), 03.6 (Nazwisko), 03.7 (Pierwsze imię), 03.13 (Data urodzenia), 03.15 (oświadczenie), 07 (Nazwa skrócona), 13.1.2 (chcę kontynuować ubezpieczenie społeczne rolników) 17 (Informacja dotycząca naczelników urzędów skarbowych).

Cudzoziemcy nie będący obywatelami (UE, EOG) w rozumieniu art. 13 ust. 1 UoSDG dodatkowo wypełniają rubryki 03.1 (Jestem cudzoziemcem o którym mowa…), 03.2 (Dane dokumentu potwierdzającego status cudzoziemca).

Dodatkowo rolnik (domownik rolnika), który zamierza kontynuować ubezpieczenie społeczne rolników przy równoczesnym prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej odpowiednio wypełnia rubrykę 13.

Uwaga: Zmiany danych w rubrykach 03, 04, 05, 07, 08, 09, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 29 oraz innych zawierających dane adresowe, dokonuje się poprzez zaznaczenie znakiem „x” kwadratu przy nazwie rubryki/pola i podanie nowego brzmienia całej rubryki/pola.

W przypadku zgłaszania pozostałych zmian, należy zaznaczyć kwadrat przy nazwie rubryki i pola objętego zmianą oraz podać nowe brzmienie zmienianej danej. Wykreślenie informacji o spółce/spółkach cywilnych należy również zgłosić na wniosku o zmianę wpisu.

Zmiany w zakresie rodzajów wykonywanej działalności gospodarczej (klasyfikacja PKD2007):

  • przeważający rodzaj działalności gospodarczej (pole 06.3.1, 11.8.1 i analogiczne) nie może być wykreślony. Może być tylko zastąpiony innym (kwadrat zmiany przy nazwie pola);
  • pozostałe kody można zmieniać poprzez dopisywanie nowych albo wykreślanie już zbędnych. Podanie, jako zmianę, kodu nie wpisanego dotychczas w CEIDG oznacza zmianę polegającą na dopisaniu nowego kodu. W przypadku zamiaru wykreślenia kodu już wpisanego w CEIDG, należy zaznaczyć zmianę, podać wykreślany kod i zaznaczyć kwadrat „Wykreślenie”. Kolejność podawania nowych/wykreślanych/zmienianych kodów PKD nie ma znaczenia.

Dane spółek cywilnych:

Zgłoszeń dotyczących spółki/spółek cywilnych wspólnicy dokonują na wniosku o zmianę wpisu. W każdym przypadku przy nazwie rubryki 26 należy zaznaczyć kwadrat oznaczający zmianę.
W przypadku przystąpienia do spółki cywilnej należy (po uzyskaniu REGON i NIP spółki) wypełnić pola: 26.1 oraz 26.2.

W przypadku zawieszenia wykonywania działalności w spółce należy wypełnić pola: 26.1, 26.2, 26.3 oraz 26.4.

W przypadku wznowienia wykonywania działalności w spółce należy wypełnić pola: 26.1, 26.2 oraz 26.6.

W przypadku wystąpienia ze spółki należy wypełnić pola: 26.1, 26.2 oraz 26.5.

 
Aktualizacja 19:03:38 25.03.2015r.