zółto czarny w kolorze czarno żółty mała czcionka standardowa czcionka większa czcionka
Godziny urzędowania 7:30 - 15:30

Urząd Gminy w Jasionówce

ul. Rynek 19, 19-122 Jasionówka

telefon/fax 85 72 780 30/85 72 780 31
e-mail: gmina@jasionowka.pl
strona początkowa działu

Działalność gospodarcza:

ul. Rynek 19
19-122 Jasionówka

Zawieszenie działalności gospodarczej w CEIDG

Stanowisko pracy do spraw:


Pracownik ds. Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej – Ewa Czyszpak tel. 85 727 80 34

Miejsce złożenia dokumentów/ załatwianie sprawy:


Urząd Gminy Jaionówka
ul. Rynek 19
19-122 Jasionówka
pokój nr 10
I piętro
w godzinach pracy urzędu: 7:30 – 15:30

Kto może wystąpić z wnioskiem / zainicjować sprawę:


Wniosek o wpis informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej może złożyć przedsiębiorca, który nie zatrudnia pracowników, najpóźniej w dniu do kiedy rozpoczyna zawieszenie, na okres od 30 dni do 24 miesięcy.
Aby wznowić działalność gospodarczą, przedsiębiorca jest obowiązany złożyć wniosek o wznowienie wykonywania działalności gospodarczej.
Okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej nie może trwać dłużej niż 24 miesiące, jeżeli do wpisu nie zostanie zgłoszona informacja o wznowieniu lub wpis nie zostanie wykreślony na wniosek przedsiębiorcy, Minister Gospodarki w drodze decyzji administracyjnej wykreśla wpis z CEIDG.

Godziny przyjmowania klientów:


poniedziałek – piątek od godz. 7.30 - do godz. 15.30

Wymagane wnioski i dokumenty do wglądu:


Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji I Informacji O Działalności Gospodarczej - (wniosek główny CEIDG-1). Wniosek można pobrać ze strony internetowej www.firma.gov.pl (na tej stronie można go również wypełnić elektronicznie, wydrukować i przynieść do Urzędu Gminy.

Składanie wniosku:


– Przy składaniu wniosku należy okazać ważny dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport).


– W przypadku składania wniosku przez pełnomocnika wpisanego do rejestru pełnomocników, pełnomocnik musi okazać się ważnym dokumentem tożsamości.

– Jeżeli sprawę w imieniu

– Przedsiębiorcy załatwia pełnomocnik nie wpisany do rejestru pełnomocników w CEIDG, musi posiadać oryginał ważnego pełnomocnictwa w zakresie którego wpisane

jest upoważnienie do zgłoszenia informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej w CEIDG.

– Pełnomocnik również musi posiadać ważny dokument tożsamości, którego seria i numer widnieje w pełnomocnictwie.

– Wniosek również może być przesłany listem poleconym, ale własnoręczność podpisu wnioskodawcy musi być potwierdzona notarialnie.

– Wniosek można złożyć elektronicznie na portalu CEIDG (www.firma.gov.pl) posiadając podpis elektroniczny lub poprzez profil zaufany.

Wszelkie informacje o takich możliwościach składania wniosku dostępne są na portalu CEIDG (www.firma.gov.pl).

Opłaty:


Zgłoszenie informacji o wznowienia wykonywania działalności gospodarczej jest wolne do opłat.

Termin i sposób załatwienia sprawy:


Organ gminy potwierdza tożsamość wnioskodawcy składającego wniosek, potwierdza za pokwitowaniem przyjęcie wniosku i przekształca wniosek w formę dokumentu elektronicznego potwierdzonego podpisem elektronicznym i przesyła do CEIDG w imieniu przedsiębiorcy nie później niż następnego dnia roboczego od dnia jego otrzymania.

Podstawa prawna:


Ustawa z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz.1447 z późniejszymi zmianami).

Informacje dodatkowe:


Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą jako wspólnik w więcej niż jednej spółce cywilnej może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej w jednej lub kilku takich spółkach. Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w różnych formach prawnych może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej w jednej z tych form.

W przypadku wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej jest skuteczne pod warunkiem jej zawieszenia przez wszystkich wspólników.Zawiesić działalność gospodarczą może wyłącznie przedsiębiorca nie zatrudniający pracowników.

Przedsiębiorca może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 30 dni do 24 miesięcy. Jeżeli przedsiębiorca nie wznowi działalności przed upływem okresu 24 miesięcy, wpis zostanie wykreślony z urzędu.

Zarówno data rozpoczęcia zawieszenia jak i wznowienia działalności gospodarczej nie może być wcześniejsza niż dzień złożenia wniosku.

Wypełniając wniosek dotyczący zgłoszenia zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej należy wypełnić jedynie w części formularza CEIDG-1 rubryki i pola: 01.3, 03.3, 03.4, 03.5, 03.6, 03.7, 03.13, 04, 05, 07, 10, 11.1-3, 0.6 (tylko w zakresie nazwy firmy), 13.1.2, 14, 17 oraz 26 i odpowiednie w części CEIDG-SC, o ile dotyczy.

Dodatkowo rolnik (domownik rolnika), który kontynuuje ubezpieczenie społeczne rolników przy równoczesnym prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej podaje w rubryce 13 również nazwę jednostki terenowej KRUS prowadzącej jego sprawy. Wniosek o zawieszenie może być jednocześnie wnioskiem o zmianę.

 
Aktualizacja 19:03:38 25.03.2015r.