zółto czarny w kolorze czarno żółty mała czcionka standardowa czcionka większa czcionka
Godziny urzędowania 7:30 - 15:30

Urząd Gminy w Jasionówce

ul. Rynek 19, 19-122 Jasionówka

telefon/fax 85 72 780 30/85 72 780 31
e-mail: gmina@jasionowka.pl
strona początkowa działu

Działalność gospodarcza:

ul. Rynek 19
19-122 Jasionówka

Wznowienie działalności gospodarczej

Stanowisko pracy do spraw:


Pracownik ds. Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej – Ewa Czyszpak tel. 85 727 80 34

Miejsce złożenia dokumentów/ załatwianie sprawy:


Urząd Gminy Jaionówka
ul. Rynek 19
19-122 Jasionówka
pokój nr 10
I piętro
w godzinach pracy urzędu: 7:30 – 15:30

Kto może wystąpić z wnioskiem / zainicjować sprawę:


Wniosek o wpis informacji o wznowieniu działalności gospodarczej może złożyć przedsiębiorca, który zgłosił zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej, najpóźniej w dniu wznowienia wykonywania działalności gospodarczej.

Godziny przyjmowania klientów:


poniedziałek – piątek od godz. 7.30 - do godz. 15.30

Wymagane wnioski i dokumenty do wglądu:


Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji I Informacji O Działalności Gospodarczej - (wniosek główny CEiDG-1). Wniosek można pobrać ze strony internetowej www.firma.gov.pl(na tej stronie można go również wypełnić elektronicznie, wydrukować i przynieść do Urzędu Gminy.

Składanie wniosku:


– Przy składaniu wniosku należy okazać ważny dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport).

– W przypadku składania wniosku przez pełnomocnika wpisanego do rejestru pełnomocników, pełnomocnik musi okazać się ważnym dokumentem tożsamości. Jeżeli sprawę w imieniu przedsiębiorcy załatwia pełnomocnik nie wpisany do rejestru pełnomocników w CEIDG, musi posiadać oryginał ważnego pełnomocnictwa w zakresie którego wpisane jest upoważnienie do zgłoszenia informacji o wznowieniu działalności gospodarczej w CEIDG.

– Pełnomocnik również musi posiadać ważny dokument tożsamości, którego seria i numer widnieje w pełnomocnictwie.

– Wniosek również może być przesłany listem poleconym, ale własnoręczność podpisu wnioskodawcy musi być potwierdzona notarialnie.

– Wniosek można złożyć elektronicznie na portalu CEIDG (www.firma.gov.pl) posiadając podpis elektroniczny lub poprzez profil zaufany.

Wszelkie informacje o takich możliwościach składania wniosku dostępne są na portalu CEIDG (www.firma.gov.pl).

Opłaty:


Zgłoszenie informacji o wznowienia wykonywania działalności gospodarczej jest wolne od opłat.

Termin i sposób załatwienia sprawy:


Organ gminy potwierdza tożsamość wnioskodawcy składającego wniosek, potwierdza za pokwitowaniem przyjęcie wniosku i przekształca wniosek w formę dokumentu elektronicznego potwierdzonego podpisem elektronicznym i przesyła do CEIDG w imieniu przedsiębiorcy nie później niż następnego dnia roboczego od dnia jego otrzymania.

Podstawa prawna:


Ustawa z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. nr 220, poz. 1447 ze zmianami).

Informacje dodatkowe:


Przedsiębiorca może wznowić działalność przed upływem 30 dni od jej zwieszenia. (28 lub 29 w lutym). Z punktu widzenia formalnoprawnego w takim przypadku nie nastąpią skutki prawne (podatkowe, ubezpieczeniowe) wynikające z faktu zawieszenia.

Zarówno data rozpoczęcia zawieszenia jak i wznowienia działalności gospodarczej nie może być wcześniejsza niż dzień złożenia wniosku.

Wypełniając wniosek dotyczący zgłoszenia wznowienia wykonywania działalności gospodarczej należy wypełnić jedynie w części formularza CEiDG-1 rubryki i pola: 01.4, 03.3, 03.4, 03.5, 03.6, 03.7, 03.12, 03.13, 03.14, 03.15, 04, 05 (jeśli inny niż 04), 06 (tylko w zakresie nazwy firmy), 07, 12, 13.1.2, 15 oraz 26 i odpowiednie w części CEIDG-SC, o ile dotyczy.

W przypadku cudzoziemców nie będących obywatelami (UE, EOG) w rozumieniu art. 13 ust. 1 UoSDG dodatkowo wypełniają rubryki 03.1 (Jestem cudzoziemcem o którym mowa…), 03.2 (Dane dokumentu potwierdzającego status cudzoziemca).

Dodatkowo rolnik (domownik rolnika), który zamierza kontynuować ubezpieczenie społeczne rolników po wznowieniu wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej odpowiednio wypełnia rubrykę 13.

 
Aktualizacja 19:03:38 25.03.2015r.