zółto czarny w kolorze czarno żółty mała czcionka standardowa czcionka większa czcionka
Godziny urzędowania 7:30 - 15:30

Urząd Gminy w Jasionówce

ul. Rynek 19, 19-122 Jasionówka

telefon/fax 85 72 780 30/85 72 780 31
e-mail: gmina@jasionowka.pl
strona początkowa działu

Działalność gospodarcza:

ul. Rynek 19
19-122 Jasionówka

Wykreślenie wpisu z CEIDG

Stanowisko pracy do spraw:


Pracownik ds. Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej – Ewa Czyszpak tel. 85 727 80 34

Miejsce złożenia dokumentów/ załatwianie sprawy:


Urząd Gminy Jaionówka
ul. Rynek 19
19-122 Jasionówka
pokój nr 10
I piętro
w godzinach pracy urzędu: 7:30 – 15:30

Kto może wystąpić z wnioskiem / zainicjować sprawę:


Wniosek może złożyć przedsiębiorca, który wykreśla wpis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez Ministra Gospodarki. Data zaprzestania, którą jest ostatni dzień wykonywania działalności gospodarczej może być wskazana do 7 dni wstecz do dnia złożenia wniosku.

Godziny przyjmowania klientów:


poniedziałek – piątek od godz. 7.30 - do godz. 15.30

Wymagane wnioski i dokumenty do wglądu:


Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji I Informacji O Działalności Gospodarczej - (wniosek główny CEiDG-1) wypełniony zgodnie z instrukcją wypełniania. Wniosek można pobrać ze strony internetowej: www.firma.gov.pl (na tej stronie można go również wypełnić elektronicznie, wydrukować i przynieść do Urzędu Gminy)

Składanie wniosku:


– Przy składaniu wniosku należy okazać ważny dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport).

– W przypadku składania wniosku przez pełnomocnika wpisanego do rejestru pełnomocników, pełnomocnik musi okazać się ważnym dokumentem tożsamości.

– Jeżeli sprawę w imieniu Przedsiębiorcy załatwia pełnomocnik nie wpisany do rejestru pełnomocników w CEIDG, we zakresie pełnomocnictwa winno być zapisane upoważnienie do wykreślenia wpisu w imieniu przedsiębiorcy w CEIDG.

– Wniosek również może być przesłany listem poleconym, ale własnoręczność podpisu wnioskodawcy musi być potwierdzona notarialnie.

– Wniosek można złożyć elektronicznie na portalu CEIDG (www.firma.gov.pl) posiadając podpis elektroniczny lub poprzez profil zaufany.

Wszelkie informacje o takich możliwościach składania wniosku dostępne są na portalu CEIDG (www.firma.gov.pl).

Opłaty:


Zgłoszenie informacji o wznowienia wykonywania działalności gospodarczej jest wolne od opłat.

Termin i sposób załatwienia sprawy:


Organ gminy potwierdza tożsamość wnioskodawcy składającego wniosek, potwierdza za pokwitowaniem przyjęcie wniosku i przekształca wniosek w formę dokumentu elektronicznego potwierdzonego podpisem elektronicznym i przesyła do CEIDG w imieniu przedsiębiorcy nie później niż następnego dnia roboczego od dnia jego otrzymania.

Tryb odwoławczy:


Zgodnie z art.127 § 3 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst. jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z późniejszymi zmianami) od decyzji o wykreśleniu wpisu z CEIDG wydanej przez Ministra Gospodarki może zostać złożony wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy adresowany do Ministra Gospodarki.

Podstawa prawna:


Ustawa z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz.1447 z póżn. zm.).

Informacje dodatkowe:


Przedsiębiorca jest zobowiązany złożyć wniosek o zmianę wpisu w terminie najpóźniej 7 dni od dnia zmiany danych oraz wniosek o wykreślenie wpisu w terminie 7 dniu od dnia trwałego zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej.

W przypadku zaprzestania należy podać datę przypadającą na ostatni dzień wykonywania działalności gospodarczej.

Data zaprzestania działalności gospodarczej nie może być późniejsza niż data złożenia wniosku.

Jeżeli chcesz zgłosić wykreślenie spółki cywilnej użyj wniosku o zmianę!

W celu zgłoszenia zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej należy wypełnić jedynie w części formularza CEiDG-1 rubryki i pola 01.5, 03.3, 03.4, 03.5, 03.6, 03.7, 03.13, 06 (tylko w zakresie nazwy firmy), 07, 13.1.2, 16 oraz 17.

Dodatkowo rolnik (domownik rolnika), który kontynuuje ubezpieczenie społeczne rolników przy równoczesnym prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej podaje w rubryce 13 również nazwę jednostki terenowej KRUS prowadzącej jego sprawy. Wykreślenie informacji o spółce cywilnej należy zgłosić na wniosku o zmianę wpisu.

 
Aktualizacja 19:03:38 25.03.2015r.