zółto czarny w kolorze czarno żółty mała czcionka standardowa czcionka większa czcionka
Godziny urzędowania 7:30 - 15:30

Urząd Gminy w Jasionówce

ul. Rynek 19, 19-122 Jasionówka

telefon/fax 85 72 780 30/85 72 780 31
e-mail: gmina@jasionowka.pl
strona początkowa działu

Działalność gospodarcza:

ul. Rynek 19
19-122 Jasionówka

Informacja o przedsiębiorcy wykreślonym

Stanowisko pracy do spraw:


Pracownik ds. Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej – Ewa Czyszpak tel. 85 727 80 34

Miejsce złożenia dokumentów/ załatwianie sprawy:


Urząd Gminy Jaionówka
ul. Rynek 19
19-122 Jasionówka
pokój nr 10
I piętro
w godzinach pracy urzędu: 7:30 – 15:30

Kto może wystąpić z wnioskiem / zainicjować sprawę:


Osoba fizyczna, osoba prawna.
Urząd Gminy Jasionówka jest właściwy w zakresie udostępniania danych historycznych (sprzed 1 lipca 2011 r.) dotyczących przedsiębiorców wpisanych do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Wójta Gminy.

Godziny przyjmowania klientów:


poniedziałek – piątek od godz. 7.30 - do godz. 15.30

DRUKI DO POBRANIA


Wniosek o udostępnienie informacji o przedsiębiorcy wykreślonym

Dodatkowe czynności - powiązane procedury:


Informujemy, że ewidencja działalności gospodarczej prowadzona przez Wójta Gminy Jasionówka w zakresie przedsiębiorców aktywnych oraz wykreślonych po 1 lipca 2011 r. została przekazana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki. Tym samym Wójt nie jest już organem ewidencyjnym właściwym dla tych przedsiębiorców - jest Minister Gospodarki.

Informację o przedsiębiorcach wpisanych do CEIDG można odnaleźć na stronie:www.firma.gov.pl

Zgodnie z art. 37 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej CEIDG udostępnia zawarte w niej dane i informacje określone :

1) w art. 25 ust. 1, z wyjątkiem numeru PESEL, daty urodzenia oraz adresu zamieszkania, o ile nie jest on taki sam jak miejsce wykonywania działalności gospodarczej; (...) oraz art.38

1. Dane i informacje udostępniane przez CEIDG są jawne. Każdy ma prawo dostępu do danych i informacji udostępnianych przez CEIDG.
2. Dane i informacje, o których mowa w art. 37 ust. 1 i 2, są udostępniane na stronie internetowej CEIDG.

Opłaty:


Opłata skarbowa za wydane zaświadczenie z informacją o jednym przedsiębiorcy wynosi 17 zł. Opłatę można uiścić wpłacając ją na konto Urzędu Gminy:

Urząd Gminy Jasionówka
ul. Rynek 19
19-122 Jasionówka
08 8076 0001 0000 1339 2000 0010

Termin i sposób załatwienia sprawy:


Wydawanie informacji o przedsiębiorcy, który wykreślił swoją działalność gospodarczą do 1 lipca 2011 r. odbywa się na miejscu, po złożeniu podania i uiszczeniu opłaty skarbowej. Przy zapytaniach przysłanych pocztą informacje udzielane są sukcesywnie w kolejności wpływu zapytania.

Podstawa prawna:


Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz.1447 z późn. zm.); ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009 r. Nr 18, poz. 97 z późniejszymi zmianami).

 
Aktualizacja 19:03:38 25.03.2015r.