zółto czarny w kolorze czarno żółty mała czcionka standardowa czcionka większa czcionka
Godziny urzędowania 7:30 - 15:30

Urząd Gminy w Jasionówce

ul. Rynek 19, 19-122 Jasionówka

telefon/fax 85 72 780 30/85 72 780 31
e-mail: gmina@jasionowka.pl

Planowanie przestrzenne:

ul. Rynek 19
19-122 Jasionówka

Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenuPodstawa prawna:

  • Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. ( Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm. )  • Wymagane dokumenty:

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu zawierający:a) imię i nazwisko oraz adres zamieszkania lub nazwę i siedzibę podmiotu,

b) określenie:

  • granic terenu objętego wnioskiem, przedstawionych na kopii mapy zasadniczej lub w przypadku jej braku na kopii mapy ewidencyjnej, obejmującej teren, którego wniosek dotyczy, i najbliższe otoczenie tego terenu,

  • funkcji i sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu,

  • zapotrzebowania na wodę, energię i sposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków oraz innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, a w szczególnych przypadkach sposobu unieszkodliwiania odpadów,

  • charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko lub jego wykorzystanie, gdy inwestycja nie wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska,

  • dane dotyczące nieruchomości – nr. geod., położenie, powierzchnia, wykazanie dostępu działki inwestycyjnej do drogi publicznej (w przypadku, kiedy działka inwestycyjna nie przylega bezpośrednio do drogi publicznej);Załączniki do wniosku

( pobrane ze Starostwa Powiatowego w Mońkach ul. Słowackiego 5a, Mońki ) :

1. Załącznik graficzny określający planowany sposób zagospodarowania terenu oraz projektowane obiekty budowlane /mapy zasadnicze 2 egz./

2.Wypis z rejestru gruntów

Opłaty

Opłata skarbowa:Zgodnie z ustawą z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. z 2020.1546 ze zm.) opłata skarbowa wynosi:

  • za wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji – 598,00 zł , opłatę uiszcza się w dniu złożenia wniosku, (na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego terenu, którego wniosek dotyczy jest zwolnione z opłaty skarbowej).

  • za wydanie decyzji o warunkach zabudowy – 598,00 zł, opłatę uiszcza się w dniu złożenia wniosku, (na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego terenu, którego wniosek dotyczy jest zwolnione z opłaty skarbowej).

  • za pełnomocnictwo – 17,00 zł

Wpłat należy dokonywać na konto:

Urząd Gminy Jasionówka

Bank Spółdzielczy w Knyszynie O/Jasionówka

Nr konta 08 8076 0001 0000 1339 2000 0010
Aktualizacja 21:53:38 09.09.2021r.