zółto czarny w kolorze czarno żółty mała czcionka standardowa czcionka większa czcionka
Godziny urzędowania 7:30 - 15:30

Urząd Gminy w Jasionówce

ul. Rynek 19, 19-122 Jasionówka

telefon/fax 85 72 780 30/85 72 780 31
e-mail: gmina@jasionowka.pl

AKTUALNOŚCI

ZAPROSZENIE

Zapraszamy serdecznie na niezwykły koncert patriotyczny! W ramach projektu pn. WIELKA ORKIESTRA z małej wsi.... Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Jasionówki wystąpi w dniu 11 listopada o godz. 11:30 w Wiejskim Domu Kultury w Kalinówce Królewskiej. To nie tylko okazja do wysłuchania pięknej muzyki, ale także wyraz naszej miłości do ojczyzny.

LOGO

więcej
 
Autor: admin | 2023-10-23 17:56:38

OGŁOSZENIE

JASIONÓWKA o naborze wniosków osób fizycznych ubiegających się o zawarcie umowy najmu w ramach Społecznej Agencji Najmu (SAN)
Wójt Gminy Jasionówka ogłasza nabór wniosków osób fizycznych ubiegających się o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych, dzierżawionych od ich właścicieli przez społeczną
agencję najmu (SAN).
1. O zawarcie umowy najmu może ubiegać się osoba fizyczna, jeżeli spełnione zostaną łącznie następujące kryteria:
1) średni miesięczny dochód w gospodarstwie domowym osiągnięty w roku kalendarzowym poprzedzającym rok złożenia wniosku nie jest wyższy niż limit dochodowy – tj. średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego (rozumiany jako suma średnich miesięcznych dochodów uzyskanych przez osobę ubiegającą się o zawarcie umowy najmu oraz wszystkie osoby zgłoszone przez tę osobę do wspólnego zamieszkania) nie jest wyższy niż:
a) w przypadku gospodarstw domowych jednoosobowych – 100%,
b) w przypadku pozostałych gospodarstw domowych - 100% zwiększone o dodatkowe
40 punktów procentowych na każdą kolejną osobę w gospodarstwie domowym; przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (tj. kwota 6346,15 zł);
2) osoba ubiegająca się o zawarcie umowy najmu oraz wszystkie osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkiwania nie posiadały na terenie gminy lub miejscowości pobliskiej (miejscowość położona w powiecie, w którym znajduje się lokal, lub powiecie graniczącym z tym powiatem) tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego jednorodzinnego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu, których przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a w przypadku posiadania takiego tytułu złożyły oświadczenie, iż do dnia podpisania umowy najmu się go wyzbędą;
3) spełni jedno z poniższych kryteriów:
a) osoba ubiegająca się o zawarcie umowy najmu lub osoba zgłoszona do wspólnego zamieszkania bezskutecznie ubiegała się o pomoc mieszkaniową albo lokal od gminy,
b) w gospodarstwie domowym jest co najmniej jedno dziecko,
c) osoba ubiegająca się o zawarcie umowy najmu jest obywatelem Ukrainy, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.) lub otrzymała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2023 r. poz. 519 z późn. zm.),
d) w gospodarstwie domowym jest osoba do 16. roku życia legitymująca się orzeczeniem o niepełnosprawności, określonym w ustawie z dnia z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100 z późn. zm.),

więcej
 
Autor: admin | 2023-10-17 15:03:49

OGŁOSZENIE

JASIONÓWKAWójt Gminy Jasionówka informuje, iż w dniach 23 październik 2023 r. ( poniedziałek) w godz. 8:00 - 15:00 odbędzie się odbiór folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag z terenu Gminy Jasionówka.

więcej
 
Autor: admin | 2023-10-15 09:37:35

ŻYCZENIA

Autor: admin | 2023-10-14 09:33:48

„Bitwa o remizy” – rząd sfinansuje termomodernizację i doposażenie remiz dla gmin o najwyższej frekwencji wyborczej

LOGO

W każdym powiecie (z wyłączeniem miast na prawach powiatu) gmina do 20 tys. mieszkańców z największą frekwencją w wyborach do Sejmu i Senatu, otrzyma 1 milion złotych dotacji na termomodernizację, remont i wyposażenie remizy strażackiej.
To profrekwencyjna inicjatywa Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, o której poinformowali na konferencji prasowej w Komendzie Głównej PSP, minister klimatu i środowiska Pani Anna Moskwa oraz komendant główny Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadier Andrzej Bartkowiak.

więcej
 
Autor: admin | 2023-10-10 20:16:11

INFORMACJA

logo W imieniu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego i Biometanowego informujemy o serii 10 darmowych szkoleń dla rolników, inwestorów i przedstawicieli administracji publicznej dotyczących funkcjonowania biogazowni rolniczych w Polsce.
Podstawowym celem projektu jest rozpowszechnienie rzetelnych informacji na temat funkcjonowania biogazowni rolniczych, przedstawienie zasad ich działania, aspektów prawnych, procedur administracyjnych oraz kosztów i okresu zwrotu inwestycji, a także możliwych źródeł finansowania tych instalacji.

więcej
 
Autor: admin | 2023-10-01 20:08:46

ZAPROSZENIE

Autor: admin | 2023-10-01 19:55:22

ZAPROSZENIE

Autor: admin | 2023-10-01 19:54:47

Badania ankietowe w gospodarstwach domowych

JASIONÓWKABadanie Uczestnictwo mieszkańców Polski (rezydentów) w podróżach dostarcza wielu informacji dotyczących wyjazdów krajowych oraz zagranicznych.
W 2022 r. podczas podróży krajowych z co najmniej jednym noclegiem najwięcej turystów w wieku 15 lat lub więcej odwiedziło województwo małopolskie i pomorskie. Podlaskie pod względem popularności zajmowało 13. miejsce.
Najczęstszym kierunkiem podróży zagranicznych mieszkańców Polski w celu wypoczynku, rekreacji lub wakacji były Włochy, Grecja i Chorwacja.

Więcej informacji na temat badań ankietowych na stronie: badania-ankietowe.stat.gov.pl

więcej
 
Autor: admin | 2023-10-01 19:40:47

PRZYPOMNIENIE

JASIONÓWKAPRZYPOMINAMY O WYWOZIE ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH
I ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO Z
TERENU GMINY JASIONÓWKA ODBĘDZIE SIĘ
W DNIACH 28.09.2023R.29.09.2023r.

więcej
 
Autor: admin | 2023-09-28 14:57:00