zółto czarny w kolorze czarno żółty mała czcionka standardowa czcionka większa czcionka
Godziny urzędowania 7:30 - 15:30

Urząd Gminy w Jasionówce

ul. Rynek 19, 19-122 Jasionówka

telefon/fax 85 72 780 30/85 72 780 31
e-mail: gmina@jasionowka.pl

AKTUALNOŚCI

UWAGA

JASIONÓWKAW związku z awarią linii telefonicznej w dn. 22.09.2023 r. nie działają telefony w Urzędzie Gminy Jasionówka, Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej oraz Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Turystyki.

Za utrudnienia przepraszamy.więcej
 
Autor: admin | 2023-09-25 20:50:54

Stypendia edukacyjne

LOGOSzanowni Państwo,
dotyczy: Stypendiów edukacyjnych Zarządu Województwa Podlaskiego za rok szkolny 2022/2023.
Zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie informacji dotyczącej zasad udzielania stypendiów edukacyjnych Zarządu Województwa Podlaskiego szkołom, dla których pozostajecie Państwo organem prowadzącym oraz umieszczenie jej na stronach internetowych Państwa urzędów.
Stypendia będą przyznawane przez Zarząd Województwa Podlaskiego według zasad określonych
w regulaminie stanowiącym załącznik do uchwały Nr XLII/381/17 Sejmiku Województwa Podlaskiego
z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów za szczególne osiągnięcia w nauce w ramach Regionalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci
i Młodzieży Województwa Podlaskiego z późn. zm.
Stypendia mogą otrzymać uczniowie szkoły podstawowej i ponadpodstawowej zamieszkali na terenie województwa podlaskiego, uzyskujący łącznie w roku szkolnym 2022/2023 następujące osiągnięcia:
• uzyskali średnią ocen na koniec roku szkolnego w szkole podstawowej lub w szkole ponadpodstawowej co najmniej 5,00;
• byli co najmniej trzykrotnie laureatem konkursu/olimpiady na szczeblu wojewódzkim/ ponadwojewódzkim lub co najmniej jednokrotnie laureatem konkursu/olimpiady/turnieju na szczeblu ogólnopolskim/międzynarodowym.

więcej
 
Autor: admin | 2023-09-25 20:45:07

POWIADOMIENIE

JASIONÓWKAPGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Energetyczny Białystok Teren

Informujemy, że z powodu prac eksploatacyjno-remontowych na urządzeniach elektroenergetycznych planowana jest przerwa w dostawie energii elektrycznej dla Odbiorców.

więcej
 
Autor: admin | 2023-09-20 20:06:37

INTERNET.GOV.PL

LOGO

Minister Cyfryzacji z dniem 1 stycznia 2023 roku uruchomił portal INTERNET.GOV.PL – usługę, dzięki której każdy może:
• sprawdzić, czy w wybranej lokalizacji jest dostępny szerokopasmowy internet i jacy operatorzy go oferują;
• zgłosić potrzebę dostępu do internetu;
• zgłosić pustostan, czyli budynek, w którym nie jest potrzebny dostęp do internetu;
• dowiedzieć się o planowanych rozbudowach sieci szerokopasmowej.

więcej
 
Autor: admin | 2023-09-19 17:41:17

Wojskowe Zgrupowanie Zadaniowe Podlasie

LOGO

Żołnierze Wojskowego Zgrupowania Zadaniowego (WZZ) Podlasie, którzy realizują zadania wzdłuż wschodniej granicy państwa, każdego dnia podejmują szereg działań, które zapewniają nie tylko bezpieczeństwo, ale przede wszystkim przygotowują do bezpiecznego i skutecznego wykonywania zadań w przypadku zagrożenia.

więcej
 
Autor: admin | 2023-09-19 17:27:24

WAŻNA INFORMACJA !!!

JASIONÓWKA Szanowni Państwo,
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Białymstoku informuje, iż w dniu 17 września 2023 r., jednostki samorządu terytorialnego uruchomią na terenie województwa podlaskiego syreny alarmowe - sygnał ciągły na okres 1 minuty, w celu upamiętnienia 84. rocznicy agresji sowieckiej na Polskę. Włączenie syren będzie jednocześnie testem sprawności urządzeń systemu wykrywania i alarmowania na podstawie art. 10 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r., w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 poz. 96). Sygnały alarmowe przekazywane w tym dniu będą ćwiczebne.

więcej
 
Autor: admin | 2023-09-15 10:24:17

WIELKA ORKIESTRA z małej wsi

LOGO

WIELKA ORKIESTRA z małej wsi - dofinansowanie, które umożliwiło zakup nowych instrumentów i akcesoriów Młodzieżowej Orkiestrze Dętej z Jasionówki. Przyczyni się ono do rozwoju talentów obecnych i nowych muzyków oraz dostarczy im wiele radości z gry. Całkowita wartość zadania: 59 716 zł. Dofinansowanie: 29 858 zł. (Pozostała kwota zadania z budżetu Gminy Jasionówka). Zadanie pn. WIELKA ORKIESTRA z małej wsi współfinansowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Podlaskiego w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego - Kreatywna wieś”

więcej
 
Autor: admin | 2023-09-15 09:05:28

KRUS informuje …

JASIONÓWKADyrektor Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
w Białymstoku Jacek Jarmołowicz informuje, że zgodnie z uchwałą nr 18 Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników z dnia 6 września 2023 r., miesięczna składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie za podlegającego przez cały miesiąc rolnika, małżonka, domownika i pomocnika rolnika w IV kwartale 2023 r. wynosi 60,00 zł.

więcej
 
Autor: admin | 2023-09-14 12:03:14

Petycja

JASIONÓWKA W dniu 12.09.2023 r. do Urzędu Gminy Jasionówka wpłynęła petycja złożona przez:
Szulc-Efekt sp. z o. o.
Prezes Zarządu - Adam Szulc
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa

o treści jak niżej:

II - Petycja Odrębna

§2) W trybie Ustawy o petycjach (Dz.U.2018.870 tj. z dnia 2018.05.10) - biorąc pod uwagę, iż dbałość o poufność, integralność, dostępność i autentyczność przetwarzanych danych w urzędzie - należy z pewnością do wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji - wnosimy o:

więcej
 
Autor: admin | 2023-09-14 11:59:18

INFORMACJA O OBOWIĄZKU EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ORAZ KONTROLI ICH OPRÓŻNIANIA

JASIONÓWKA Szanowni Mieszkańcy!
Przypominamy Państwu, że zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 3a i 3b ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2022 r., poz. 2519 z późn. zm.)
właściciele nieruchomości niepodłączonych do kanalizacji sanitarnej zobowiązani są do:
• gromadzenia nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych lub osadnikach
w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków;
• pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz
nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi.

więcej
 
Autor: admin | 2023-09-11 17:48:52