zółto czarny w kolorze czarno żółty mała czcionka standardowa czcionka większa czcionka
Godziny urzędowania 7:30 - 15:30

Urząd Gminy w Jasionówce

ul. Rynek 19, 19-122 Jasionówka

telefon/fax 85 72 780 30/85 72 780 31
e-mail: gmina@jasionowka.pl

AKTUALNOŚCI

Zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonego w KRUS

JASIONÓWKA z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem w okresie 1-27 lutego 2022 r.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku informuje, że od dnia 1 lutego 2022 r. przywrócony został zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonego rolnika/domownika.

więcej
 
Autor: admin | 2022-02-03 17:12:51

Ważne informacje

JASIONÓWKAPROGRAM Rodzina 500+ czyli świadczenie wychowawcze 500+ dla rodziców.

Od 2022 r. obsługą programu  Rodzina 500+ zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

RODZINNY KAPITAŁ OPIEKUŃCZY
Zakład Ubezpieczeń Społecznych od stycznia 2022 zajmuje się przyjmowaniem wniosków o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy, ich rozpatrywaniem oraz wypłatą tego świadczenia.

więcej
 
Autor: admin | 2022-02-01 18:35:40

NABÓR WNIOSKÓW

JASIONÓWKAInformujemy, iż LGD Puszcza Knyszyńska ogłosiła nabór wniosków w ramach przedsięwzięcia II.1.1. Podejmowanie działalności gospodarczej.

więcej
 
Autor: admin | 2022-02-01 18:18:41

Stowarzyszenia i fundacje działające na terenie Powiatu Monieckiego

MOŃKISzanowni Państwo,
ustawa z dnia 01 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2021 r. poz. 1132 z późn. zm.) nakłada na podmioty, tzw. „Instytucje Obowiązane”, obowiązek podejmowania określonych działań celem przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu.

więcej
 
Autor: admin | 2022-01-21 11:54:43

III Ogólnopolski Konkurs dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym

JASIONÓWKAKasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku informuje, że w bieżącym roku organizowana jest III edycja Ogólnopolskiego Konkursu dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy”. Patronat Honorowy nad przedsięwzięciem sprawuje Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek.

więcej
 
Autor: admin | 2022-01-20 20:52:21

INFORMACJA WÓJTA GMINY JASIONÓWKA

JASIONÓWKA W SPRAWIE POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO I POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO DO PRZEDSZKOLA I SZKOŁY PODSTAWOWEJ
Na podstawie art. 154 w zw. z art. 131 ust. 4-6, art. 133 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 216 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082), w związku z uchwałą Nr XIX/134/17 Rady Gminy Jasionówka z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów i rodzaju dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Jasionówka (Dz.Urz.Woj.Podlaskiego 2017.547) oraz uchwałą Nr XIX/135/17 Rady Gminy Jasionówka z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów i rodzaju dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola prowadzonego przez Gminę Jasionówka (Dz.Urz.Woj.Podlaskiego 2017.548) informuję, co następuje:

więcej
 
Autor: admin | 2022-01-18 17:21:15

OGŁOSZENIE

JASIONÓWKAUrząd Gminy Jasionówka informuje, iż wraz z odbiorem odpadów zmieszanych zgodnie z harmonogramem w dniach 18-20 stycznia 2022 r. odbędzie się zwrot pojemników na odpady komunalne stanowiących własność MPO. Właściciele posesji posiadający prywatne pojemniki na odpady komunalne proszeni są o zwrócenie uwagi aby firma MPO omyłkowo nie odebrała pojemników stanowiących własność mieszkańca.

więcej
 
Autor: admin | 2022-01-17 16:41:10

DODATEK OSŁONOWY - INFORMACJA

JASIONÓWKA Od stycznia 2022r. w Urzędzie Gminy Jasionówka można składać wnioski o nowe świadczenie – dodatek osłonowy. Przysługuje on gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. Jeżeli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu przekracza kwotę, o której mowa powyżej dodatek osłonowy będzie wypłacany w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód. W przypadku gdy wysokość dodatku osłonowego, ustalona zgodnie z tymi zasadami jest niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.

więcej
 
Autor: admin | 2022-01-13 16:47:37

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy -dla rodziców dziecka

Autor: admin | 2022-01-12 11:52:13

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy-dla osób, które przyjęły dziecko na wychowanie

Autor: admin | 2022-01-12 11:51:24