zółto czarny w kolorze czarno żółty mała czcionka standardowa czcionka większa czcionka
Godziny urzędowania 7:30 - 15:30

Urząd Gminy w Jasionówce

ul. Rynek 19, 19-122 Jasionówka

telefon/fax 85 72 780 30/85 72 780 31
e-mail: gmina@jasionowka.pl

AKTUALNOŚCI

OBWIESZCZENIE

JASIONÓWKAWójt Gminy Jasionówka, działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1683), w załączeniu! przekazuje informacje o terminach polowań zbiorowych Koła Łowieckiego „Głuszec” Białystok oraz Koła Łowieckiego Trop w Białymstoku w sezonie 2020/2021, na terenie Gminy Jasionówka.

więcej
 
Autor: admin | 2021-10-17 17:59:01

ŻYCZENIA

Autor: admin | 2021-10-13 17:55:01

ZARZĄDZENIE NR 175/21 WÓJTA GMINY JASIONÓWKA

z dnia 4 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie nieruchomości w dzierżawę
Na podstawie art. 37 ust. 4, art. 38, art. 40 ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 3, w zw. z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z 2021 r. poz. 11, poz. 234,
poz. 815, poz. 1551, poz. 1561) oraz § 3 ust. 1, § 4, § 6, § 6a, § 9, § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie
nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490, z 2020 r. poz. 1698) zarządza się, co następuje:
§ 1. Ogłasza się przetarg ustny nieograniczony na oddanie nieruchomości w dzierżawę, zgodnie
z załącznikiem do zarządzenia.
§ 2. Przetarg przeprowadzi Komisja przetargowa powołana przez Wójta Gminy.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Referatowi organizacyjnemu.
§ 4. Zarządzenia wchodzi w życie z dniem podpisania.

więcej
 
Autor: admin | 2021-10-06 12:24:28

POWIADOMIENIE

PGE PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Energetyczny Białystok Teren
Informujemy, że z powodu prac eksploatacyjno-remontowych na urządzeniach elektroenergetycznych planowana jest przerwa w dostawie energii elektrycznej dla Odbiorców:

więcej
 
Autor: admin | 2021-10-06 12:18:55

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Jasionówka w związku, z zaplanowaną na październik zbiórką odpadów wielkogabarytowych z terenu gm. Jasionówka informuję, iż odbiór odpadów zostaje ODWOŁANY. O nowym terminie zbiórki poinformujemy w oddzielnym ogłoszeniu.

więcej
 
Autor: admin | 2021-10-04 14:27:13

Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego

w sprawie podania do publicznej wiadomości rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 października 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ograniczeń wolności i praw w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 października 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ograniczenia prawa posiadania broni palnej, amunicji i materiałów wybuchowych oraz innych rodzajów broni, do wykorzystania.

więcej
 
Autor: admin | 2021-10-04 14:25:10

Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego

nr 19/2021 z dnia 1 października 2021 r., w sprawie podania do publicznej wiadomości rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 października 2021 r., w sprawie przedłużenia stanu wyjątkowego wprowadzonego na obszarze części województwa podlaskiego oraz części województwa lubelskiego.

więcej
 
Autor: admin | 2021-10-04 14:21:51

ZARZĄDZENIE NR 171/21 WÓJTA GMINY JASIONÓWKA

Żałoba na terenie Gminy Jasionówka

z dnia 23 września 2021 r.
w sprawie ogłoszenia żałoby na terenie Gminy Jasionówka
Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372)
zarządza się, co następuje:
§ 1. W związku z tragiczną śmiercią czworga mieszkańców Gminy Jasionówka, w tym trójki dzieci, Wójt
Gminy Jasionówka ogłasza żałobę na terenie Gminy Jasionówka w dniu 25 września 2021 r.
§ 2. Na znak żałoby zarządza się umieszczenie flag przepasanych kirem na budynkach będących siedzibami
jednostek organizacyjnych Gminy Jasionówka oraz opuszczenie do połowy flagi na maszcie przed Urzędem
Gminy Jasionówka.
§ 3. W okresie trwania żałoby odwołuje się wszystkie imprezy o charakterze rozrywkowym, których
organizatorem są jednostki organizacyjne Gminy Jasionówka.
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Rodzinie i najbliższym w imieniu Mieszkańców oraz Samorządu Gminy Jasionówka składamy najszczersze wyrazy głębokiego współczucia.

Wójt Gminy Jasionówka
Leszek Zawadzki,
Przewodniczący Rady Gminy Jasionówka
Leszek Lewicki
więcej
 
Autor: admin | 2021-09-24 13:35:45

Przerwy w dostawach prądu

Informujemy, że z powodu prac eksploatacyjno-remontowych na urządzeniach elektroenergetycznych planowana jest przerwa w dostawie energii elektrycznej dla Odbiorców:

więcej
 
Autor: admin | 2021-09-22 19:41:46

PETYCJA

Dotycząca przekazania informacji do podległych jednostek edukacyjnych

W imieniu NAV Agency sp. z o.o., uprzejmie proszę o przekazanie podległym Urzędowi jednostkom oświatowym (przedszkolom oraz szkołom podstawowym) dodanych w załącznikach informacji dotyczących programu edukacyjnego „Gotuj się na zmiany”.

więcej
 
Autor: admin | 2021-09-16 19:35:35