zółto czarny w kolorze czarno żółty mała czcionka standardowa czcionka większa czcionka
Godziny urzędowania 7:30 - 15:30

Urząd Gminy w Jasionówce

ul. Rynek 19, 19-122 Jasionówka

telefon/fax 85 72 780 30/85 72 780 31
e-mail: gmina@jasionowka.pl

AKTUALNOŚCI

UWAGA !!!

JASIONÓWKAWójt Gminy Jasionówka ostrzega przed osobami, które w ostatnich dniach pojawiły się na terenie naszej gminy podając się za współpracowników urzędu gminy. Osoby te twierdzą, że zbierają dane na zlecenie związane z montażem fotowoltaiki.


Aktualnie nie są realizowane wizje lokalne, czy też przygotowania do montażu instalacji fotowoltaicznych, które miałyby odbywać się za pośrednictwem instytucji publicznych, czy też podmiotów zewnętrznych na zlecenie Gminy Jasionówka.
Apeluję o czujność !!!

W przypadku jakichkolwiek podejrzanych czynności na posesjach dokonywanych przez obce osoby, proszę o natychmiastowe poinformowanie Policji.
Posterunek Policji w Knyszynie: ul. Rynek 39, 19-120 Knyszyn, tel. 47 71-21-130. Dzielnicowy Gminy Jasionówka – tel. kom. 885-997-310.

więcej
 
Autor: admin | 2021-10-22 14:04:05

INFORMACJA

logo

Wójt Gminy Jasionówka ogłasza kolejny nabór wniosków o grant na montaż domowych instalacji OZE w projekcie pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Jasionówka”
współfinansowanym z Funduszy Europejskich, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V. GOSPODARKA NISKOEMISYJNA, Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii, Priorytetu inwestycyjnego 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

więcej
 
Autor: admin | 2021-10-21 18:47:25

Cyfrowa Gmina -Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - „Granty PPGR”. 

logo


Wójt Gminy Jasionówka zaprasza mieszkańców do udziału w projekcie pn. Cyfrowa Gmina -Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - „Granty PPGR”. 

Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU. 

Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. 

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020

więcej
 
Autor: admin | 2021-10-21 18:27:30

OBWIESZCZENIE

JASIONÓWKAWójt Gminy Jasionówka, działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1683), w załączeniu! przekazuje informacje o terminach polowań zbiorowych Koła Łowieckiego „Głuszec” Białystok oraz Koła Łowieckiego Trop w Białymstoku w sezonie 2020/2021, na terenie Gminy Jasionówka.

więcej
 
Autor: admin | 2021-10-17 17:59:01

ŻYCZENIA

Autor: admin | 2021-10-13 17:55:01

ZARZĄDZENIE NR 175/21 WÓJTA GMINY JASIONÓWKA

z dnia 4 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie nieruchomości w dzierżawę
Na podstawie art. 37 ust. 4, art. 38, art. 40 ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 3, w zw. z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z 2021 r. poz. 11, poz. 234,
poz. 815, poz. 1551, poz. 1561) oraz § 3 ust. 1, § 4, § 6, § 6a, § 9, § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie
nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490, z 2020 r. poz. 1698) zarządza się, co następuje:
§ 1. Ogłasza się przetarg ustny nieograniczony na oddanie nieruchomości w dzierżawę, zgodnie
z załącznikiem do zarządzenia.
§ 2. Przetarg przeprowadzi Komisja przetargowa powołana przez Wójta Gminy.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Referatowi organizacyjnemu.
§ 4. Zarządzenia wchodzi w życie z dniem podpisania.

więcej
 
Autor: admin | 2021-10-06 12:24:28

POWIADOMIENIE

PGE PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Energetyczny Białystok Teren
Informujemy, że z powodu prac eksploatacyjno-remontowych na urządzeniach elektroenergetycznych planowana jest przerwa w dostawie energii elektrycznej dla Odbiorców:

więcej
 
Autor: admin | 2021-10-06 12:18:55

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Jasionówka w związku, z zaplanowaną na październik zbiórką odpadów wielkogabarytowych z terenu gm. Jasionówka informuję, iż odbiór odpadów zostaje ODWOŁANY. O nowym terminie zbiórki poinformujemy w oddzielnym ogłoszeniu.

więcej
 
Autor: admin | 2021-10-04 14:27:13

Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego

w sprawie podania do publicznej wiadomości rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 października 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ograniczeń wolności i praw w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 października 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ograniczenia prawa posiadania broni palnej, amunicji i materiałów wybuchowych oraz innych rodzajów broni, do wykorzystania.

więcej
 
Autor: admin | 2021-10-04 14:25:10

Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego

nr 19/2021 z dnia 1 października 2021 r., w sprawie podania do publicznej wiadomości rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 października 2021 r., w sprawie przedłużenia stanu wyjątkowego wprowadzonego na obszarze części województwa podlaskiego oraz części województwa lubelskiego.

więcej
 
Autor: admin | 2021-10-04 14:21:51