zółto czarny w kolorze czarno żółty mała czcionka standardowa czcionka większa czcionka
Godziny urzędowania 7:30 - 15:30

Urząd Gminy w Jasionówce

ul. Rynek 19, 19-122 Jasionówka

telefon/fax 85 72 780 30/85 72 780 31
e-mail: gmina@jasionowka.pl

ZARZĄDZENIE NR 171/21 WÓJTA GMINY JASIONÓWKA

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372)
zarządza się, co następuje:
§ 1. W związku z tragiczną śmiercią czworga mieszkańców Gminy Jasionówka, w tym trójki dzieci, Wójt
Gminy Jasionówka ogłasza żałobę na terenie Gminy Jasionówka w dniu 25 września 2021 r.
§ 2. Na znak żałoby zarządza się umieszczenie flag przepasanych kirem na budynkach będących siedzibami
jednostek organizacyjnych Gminy Jasionówka oraz opuszczenie do połowy flagi na maszcie przed Urzędem
Gminy Jasionówka.
§ 3. W okresie trwania żałoby odwołuje się wszystkie imprezy o charakterze rozrywkowym, których
organizatorem są jednostki organizacyjne Gminy Jasionówka.
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Rodzinie i najbliższym w imieniu Mieszkańców oraz Samorządu Gminy Jasionówka składamy najszczersze wyrazy głębokiego współczucia.

Wójt Gminy Jasionówka
Leszek Zawadzki,
Przewodniczący Rady Gminy Jasionówka
Leszek Lewicki
Autor: admin | Opublikowano 2021-09-24 13:35:45