zółto czarny w kolorze czarno żółty mała czcionka standardowa czcionka większa czcionka
Godziny urzędowania 7:30 - 15:30

Urząd Gminy w Jasionówce

ul. Rynek 19, 19-122 Jasionówka

telefon/fax 85 72 780 30/85 72 780 31
e-mail: gmina@jasionowka.pl

Cyfrowa Gmina -Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - „Granty PPGR”. 

logo

Celem projektu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.
Dofinansowanie będzie można otrzymać na:
- sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami;
- ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego;
- usługę zapewniającą dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu

Wypełnioną Deklarację wraz z Oświadczeniem dot. udziału w projekcie należy złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Jasionówka (w godzinach pracy Urzędu), w terminie do 28 października 2021 r. do godz. 15:30.
Dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Osoby uprawnione do udziału w projekcie:
Pełnoletni uczeń szkoły średniej / rodzic dziecka / opiekun prawny, spełniający wszystkie warunki:
1. Pełnoletni uczeń szkoły średniej / dziecko wskazane w oświadczeniu przez rodzica / opiekuna prawnego, zamieszkuje miejscowość lub gminę, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej.
2. Pełnoletni uczeń szkoły średniej / dziecko wskazane w oświadczeniu przez rodzica / opiekuna prawnego jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie / opiekun prawny), osoby, która pracowała niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwał w miejscowości lub gminie objętej PPGR.
3. Pełnoletni uczeń szkoły średniej / dziecko wskazane w oświadczeniu przez rodzica / opiekuna prawnego nie otrzymało na własność lub w drodze użyczenia w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.
Szczegółowe informacje pod nr tel. (85) 727 80 45 oraz na stronie: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr


Pliki do pobrania:
  1. Powyższa treść w wersji pdf
  2. Deklaracja docx
  3. Wzór oświadczenia osoby składającej oświadczenie we własnym imieniu doc
  4. Wzór oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego doc

Autor: admin | Opublikowano 2021-10-21 18:27:30