zółto czarny w kolorze czarno żółty mała czcionka standardowa czcionka większa czcionka
Godziny urzędowania 7:30 - 15:30

Urząd Gminy w Jasionówce

ul. Rynek 19, 19-122 Jasionówka

telefon/fax 85 72 780 30/85 72 780 31
e-mail: gmina@jasionowka.pl

INFORMACJA

logo


Gmina Jasionówka

ul. Rynek 19, 19-122 Jasionówka


INFORMACJA


Wójt Gminy Jasionówka ogłasza kolejny nabór wniosków o grant na montaż domowych instalacji OZE w projekcie pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Jasionówka”


współfinansowanym z Funduszy Europejskich, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V. GOSPODARKA NISKOEMISYJNA, Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii, Priorytetu inwestycyjnego 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.


Celem strategicznym projektu jest upowszechnienie gospodarki niskoemisyjnej we wszystkich sektorach na rzecz poprawy bilansu energetycznego, natomiast celem bezpośrednim jest zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii przez Gminę Jasionówka.


Przed złożeniem wniosku, koniecznie należy przeczytać Regulamin naboru i realizacji projektu grantowego „Odnawialne źródła energii w Gminie Jasionówka”.


Termin, miejsce i sposób składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie będzie prowadzony od dnia 21.10.2021 r. do dnia 25.10.2021 r. do godziny 15:30. Wnioski złożone w innym terminie nie będą rozpatrywane.

Komplet dokumentów zgłoszeniowych można złożyć wyłącznie w formie papierowej (oryginalnie podpisanej):

a) osobiście w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Jasionówka, w godzinach pracy Urzędu, tj. od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30

b) przesyłką pocztową na adres urzędu gminy - w przypadku złożenia dokumentów drogą pocztową decyduje data wpływu do Urzędu.

UWAGA!!! Wszystkie składane dokumenty powinny być trwale spięte.


Na co można otrzymać dofinansowanie

Mieszkańcy mogą ubiegać się o grant na sfinansowanie instalacji fotowoltaicznej lub / i instalacji solarnej do produkcji energii elektrycznej lub / i cieplnej na potrzeby budynku mieszkalnego.

W ramach projektu na terenie Gminy Jasionówka powstanie:

19 szt. instalacji fotowoltaicznych (planuje się 2 instalacje o mocy 3 kW, 1 instalację o mocy 4,4 kW, 16 instalacji o mocy 5kW),

10 szt. instalacji solarnych (planuje się 7 instalacji dostosowanych do potrzeb 1-3 osób, 2 instalacje dostosowane do potrzeb 4-5 osób i 1 instalację dostosowaną do potrzeb 6 i więcej osób).

Nie dopuszcza się montażu instalacji fotowoltaicznych o mocy przekraczającej 5 kWp.


Finanse

Maksymalna wysokość dofinansowania wyniesie 65% kosztów kwalifikowalnych, które wynoszą nie więcej niż 7000 zł za 1 kWp na instalację fotowoltaiczną oraz 18 000 zł na instalację solarną dostosowaną do potrzeb 1-3 osób, 21 000 zł na instalację solarną dostosowaną do potrzeb 4-5 osób, 25 000 zł na instalację solarną dostosowaną do potrzeb 6 i więcej osób.


Kryteria wyboru Grantobiorców

Grantobiorcy zostaną wybrani w drodze otwartego naboru z zachowaniem bezstronności i przejrzystości zastosowanych procedur na podstawie kryteriów wyboru Grantobiorców, o których mowa w § 11 Regulaminu Naboru. Ostateczny wybór Grantobiorców zostanie przeprowadzony na podstawie wyników oceny formalnej oraz (w razie konieczności) merytorycznej, a także publicznego losowania.


Wymagane dokumenty do złożenia wniosku

- Deklaracja udziału w Projekcie – wzór stanowi zał nr 1 do Regulaminu

- Ankieta dotycząca instalacji OZE – wzór stanowi zał nr 2 do Regulaminu.Dokumenty do pobrania:

1. Regulamin naboru i realizacji projektu grantowego „Odnawialne źródła energii w Gminie Jasionówka.

2. Wzór deklaracji chęci udziału w projekcie.

3. Wzór ankiety dotyczącej instalacji OZE.

4. Wzór oświadczenia o braku wykluczenia z możliwości otrzymania dofinansowania.

5. Wzór umowy o powierzenie grantu.

6. Klauzula informacyjna.

7. Wzór zapytania ofertowego Grantobiorcy.

8. Wzór umowy na wykonanie instalacji.

9. Wzór protokołu wyboru ofert - instalacje OZE.Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 85 727 80 32 w godz. 7.30 – 15.30 , e-mail drogi@jasionowka.pl, przetargi@jasionowka.pl.

WÓJT GMINY

Leszek Zawadzki

Autor: admin | Opublikowano 2021-10-21 18:47:25