zółto czarny w kolorze czarno żółty mała czcionka standardowa czcionka większa czcionka
Godziny urzędowania 7:30 - 15:30

Urząd Gminy w Jasionówce

ul. Rynek 19, 19-122 Jasionówka

telefon/fax 85 72 780 30/85 72 780 31
e-mail: gmina@jasionowka.pl

„CZYSTE POWIETRZE”

LOGO

CZYSTE POWIETRZE” to program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów.


Gmina Jasionówka może się pochwalić następującą aktywnością w Programie:

 • Liczba złożonych wniosków – 77

 • Liczba przedsięwzięć zakończonych – 26

 • Kwota wypłaconej dotacji – 1 142 187,09 zł

Na jakie inwestycje można otrzymać dofinansowanie?

 1. wymianę źródeł ciepła,

 2. instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,

 3. ocieplenie przegród budowlanych,

 4. stolarkę okienną i drzwiową,

 5. mikroinstalację fotowoltaiczną,

 6. wentylację mechaniczną z rekuperacją na termomodernizację budynku, panele fotowoltaiczne,

 7. dokumentację: audyt energetyczny, dokumentację projektową, ekspertyzy,

 8. kompleksowa termomodernizacja.


Jakie są maksymalne kwoty dofinansowania?

 1. Podstawowy poziom dofinansowania: 66 000 zł

 2. Podwyższony poziom dofinansowania: 99 000 zł

 3. Najwyższy poziom dofinansowania: 135 000 zł

Komu przysługuje dofinansowanie?

Program skierowany jest do osób fizycznych, które są:

-właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub

-wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.


Program obejmuje trzy grupy beneficjentów:


 1. uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania - osoby, których roczny dochód nie przekracza 135 000 zł,

 2. uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania – osoby, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza:
  1 894 zł (gospodarstwo wieloosobowe) lub 2 651 zł (gospodarstwo jednoosobowe),

 3. uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania - osoby, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza: 1 090 zł (gospodarstwo wieloosobowe) lub 1 526 zł (gospodarstwo jednoosobowe).


Jakie są formy dofinansowania?


1. Dotacja -ścieżka przez WFOŚiGW.

2. Dotacja z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego –ścieżka przez Banki.

3. Dotacja z prefinansowaniem (dla poziomu podwyższonego i najwyższego).

Jakie są warunki dofinansowania?

 • w ramach programu można dofinansować zakup i montaż jednego źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i c.w.u.,

 • wymieniane źródło ciepła na paliwo stałe musi być trwale wyłączone z użytku,

 • na przedsięwzięcia realizowane w budynkach, na budowę których po 31 grudnia
  2013 r.:

- został złożony wniosek o pozwolenie na budowę lub odrębny wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego,

- zostało dokonane zgłoszenie budowy lub wykonania robót budowlanych w przypadku, gdy nie jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, nie udziela się dofinansowania na ocieplenie przegród budowlanych, wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej,

 • nie udziela się dofinansowania na przedsięwzięcia, dla których wnioskowana kwota dotacji jest niższa niż 3 tys. zł. Warunek nie dotyczy przedsięwzięć, w zakresie których jest zakup i montaż źródła ciepła,

 • Jeśli w budynku mieszkalnym wydzielono lokale mieszkalne, dotacja przysługuje osobno na każdy lokal.

Gdzie szukać informacji i pomocy?

 1. W Gminnym Punkcie konsultacyjno-informacyjnym:

  1. podczas indywidulnych spotkań w Urzędzie Gminy lub

  2. korzystając z konsultacji zdalnych pod nr tel: 534 298 729 oraz mailowo: ekolubek.biuro@gmail.com (od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00),

 2. Portal Beneficjenta WFOŚiGW w Białymstoku : https://portal.wfosigw.bialystok.pl/

 3. Strona Programu: www.czystepowietrze.gov.pl

 4. Kalkulator grubości izolacji: https://kalkulatorczystepowietrze.kape.gov.pl/

Co należy ze sobą zebrać chcąc wypełnić wniosek w Gminnym Punkcie podczas konsultacji? (plik do pobrania)

Drogi mieszkańcu Ty też możesz dołączyć do grona osób, które poprawiły jakości powietrza korzystając z dofinansowania i pomocy w Gminnym Punkcie konsultacyjnym!

Zapraszamy!Na szczegółowe konsultacje, mające na celu pomoc w wypełnieniu wniosku o dofinansowanie, należy zabrać ze sobą następujące dokumenty i informacje:

adres email

Dane właściciela nieruchomości (wnioskodawcy): Imię i nazwisko, pesel, nr telefonu, adres zamieszkania,

dane współwłaścicieli (o ile występują): imię i nazwisko oraz adres

w przypadku pozostawiania w związku małżeńskim należy również przedstawić dane współmałżonka: imię i nazwisko, PESEL i adres zamieszania, czy jest wspólność majątkowa,

 • Czy dofinansowanie dotyczy budynku jednorodzinnego, czy wydzielonego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą,

 • Adres inwestycji

 • Czy budynek jest podłączony do sieci dystrybucji gazu (TAK /NIE),

 • Jakie źródło/a ciepła występuje/ą w domu (np. piec olejowy, gaz, piec wielopaliwowy, piec na węgiel, kaflówka, piec na pellet, pompa ciepła itp.)

trójczłonowy Nr księgi wieczystej (Powinna to być wartość w formacie: AA0A/00000000/0 gdzie A to litera a 0 to cyfra)

Akt własności lokalu lub budynku oraz wypis z rejestru gruntów – w przypadku braku trójczłonowego nr księgi wieczystej,

 • nr działki, na której znajduje się budynek,

 • Czy na ten budynek uzyskano już wcześniej dotację w programie „Czyste Powietrze”? (TAK/NIE)

Rok wystąpienia o zgodę na budowę/ rok zgłoszenia budowy

Powierzchnia całkowita budynku,

 • Czy w budynku jest lub będzie prowadzona działalność gospodarcza? (TAK/NIE) Jeżeli tak: powierzchnia użytkowa przeznaczona na działalność gospodarczą

 • Czy w budynku jest/będzie kominek (TAK/NIE)

 • Czy na jakieś przedsięwzięcie, które ma być objęte dofinansowaniem została już wystawiona faktura lub inny dokument (jeśli tak proszę podać datę wystawienia pierwszej faktury),

Dochód wnioskodawcy za ostatni rozliczony rok wraz ze wskazaniem podstawy (dochód zagraniczny, PIT, działalność gospodarcza, gospodarstwo rolne, świadczenia rodzinne itp.);

 • W przypadku chęci ubiegania się o podwyższony poziom dofinansowania zaświadczenie o przeciętnym miesięcznym dochodzie na osobę w gospodarstwie domowym (z GOPSu lub MOPSu, nie starsze niż 3 miesiące)

 • Czy prowadzi Pan/ Pani działalność gospodarczą? (TAK / NIE)

 • W przypadku posiadania gospodarstwa rolnego – ilość posiadanych ha przeliczeniowych (np. z nakazu płatniczego lub zaświadczenia z gminy)

Nr konta bankowego Wnioskodawcy, na który ma zostać przekazana dotacja,

Jaki jest zakres planowanej inwestycji, która będzie dofinansowana (np. zakup rekuperacji, wymiana źródła ciepła na pompę pow/woda o podwyższonej klasie, ocieplenie itp.)?Podpis potwierdzający zgodność danych:


Plik do pobrania


Wersja pdf

Autor: admin | Opublikowano 2022-10-04 20:03:18